Om Foreningen OW Bunker-Investor og foreningens ansvar

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i deres egenskab af at have erhvervet aktier i OW Bunker ved børsintroduktionen marts 2014 eller senere i forhold til enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig instans, der:

  1. direkte eller indirekte måtte have påført medlemmerne tab, eller
  2. direkte eller indirekte måtte have medvirket til, eller draget fordel af dispositioner, der direkte eller indirekte vedrører aktier erhvervet ved børsintroduktionen i 2014 eller senere.

Bestyrelse >>
Vedtægter >>


Foreningens arbejde og ansvar

Foreningen OW Bunker-Investor arbejder for at få undersøgt grundlaget for at gennemføre en eller flere erstatningssager mod relevante parter med henblik på, at investorerne får dækket deres tab på aktieinvesteringer i OW Bunker.

Foreningen OW Bunker-Investor vil i samarbejde med Dansk Aktionærforening og dens juridiske rådgivere varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i deres egenskab af at have erhvervet aktier i OW Bunker ved børsintroduktionen marts 2014 eller senere i forhold til enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig instans, der:

  1. direkte eller indirekte måtte have påført medlemmerne tab, eller
  2. direkte eller indirekte måtte have medvirket til, eller draget fordel af dispositioner, der direkte eller indirekte vedrører aktier erhvervet ved børsintroduktionen i 2014 eller senere.

Foreningen kan, med henblik på varetagelse af foreningens formål, optræde som grupperepræsentant for de, der erhvervede aktier i OW Bunker, i forbindelse med gruppesøgsmål, ansøgning om fri proces og lignende.

Tilmeldingsgebyr og kontingenter vil gå til dækning til af foreningens udgifter, herunder til juridisk bistand, retssagsomkostninger, sekretariatsbistand og andre omkostninger til at opnå foreningens formål.

Foreningen OW Bunker-Investor og Dansk Aktionærforening søger at få afdækket, hvorvidt der kan gennemføres en eller flere erstatningssager. Såfremt dette mod forventning ikke bliver tilfældet, kan der ikke rettes krav mod Foreningen OW Bunker-Investor eller dens rådgivere, herunder Dansk Aktionærforening, for manglende opfyldelse af aftalen.

Såfremt der ikke anlægges erstatningssager, vil Foreningen OW Bunker-Investor stille materiale til medlemmernes rådighed med henblik på, at de selv kan gennemføre en erstatningssag for egen regning.