NYT – 26. marts 2021

Så er det blevet tid til foreningens ordinære generalforsamling. Den finder sted den 13. april 2021 kl. 17 på Zoom.

Klik her for at tilmelde dig. Du kan også læse foreningens årsrapport for 2020.


NYT – 1. marts 2021

Foreningen OW Bunker-investor har sammen med Dansk Aktionærforening fået lavet et interessant TV-program, der går bag om den store børsskandale.

Klik her for at se programmet


NYT – 23. juni 2020

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor.

Tidspunkt: Onsdag den 8. juli 2020 kl. 17.00
Sted: Vi holder mødet på Zoom den 8. juli kl. 17:00.
Ønsker du at deltage i Zoom mødet skal du blot tilmelde dig via dette link: TILMELDING.
Vi vil for at undgå udbredelse af Covid-19 opfordre alle til at deltage i det digitale møde på Zoom.

(Ønsker du alligevel at møde fysisk op til mødet er det på  Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V kl. 16:45 og du skal annoncere at du kommer til bum@shareholders.dk senest den 7. juli kl. 10.00)

Tilmelding: Senest 7. juli via dette link
Ifølge vedtægterne er der følgende dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år.
  Årsrapporten kan downloades her.
 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves kontingent for 2019.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Aktionærforening udpeges hvert år i februar.Morten Schwartz Nielsen og Keld Askær Sørensen er på valg i år.
  Bjarne Pedersen er ikke på valg i år.
  Dansk Aktionærforening har genudpeget sine tre bestyrelsesmedlemmer, der er
  •      Viggo Nedergaard Jensen
  •      Niels Mengel
  •      Mikael Bak

Ønsker man at stille op til bestyrelsen skal man helst sende cv. til Bum@shareholders.dk senest 7. juli kl. 10:00

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


NYT – 21. juni 2019

Se formand Morten Schwartz Nielsens oplæg Fremskridt i gruppesøgsmål om OW Bunker fra InvestorDagen i Aarhus.


NYT – 22. maj 2019

Vi får mange spørgsmål til, om allerede indmeldte medlemmer skal tilmelde sig igen.

Og ja, det skal I. Det er først, når du har tilmeldt dig på den nye tilmeldingsblanket, at du endeligt er med i selve gruppesøgsmålet.

OBS. Du skal tilmelde dig (og vil blive omfattet af den fri proces), hvis du ejer OW Bunker-aktier købt fra børsnoteringen og frem til og med den 3. juni 2014.

Og husk, at sidste frist for tilmelding er 28. juni 2019 kl. 23:59:59.

Klik her for at udfylde den nye tilmeldingsblanket >>


NYT – 7. maj 2019

Vi modtager rigtig mange opkald i sekretariatet disse dage. Kan du ikke komme igennem på telefonen, kan du med fordel sende en mail med navn og telefonnummer, og så vender vi tilbage hurtigst muligt. På forhånd tak for tålmodigheden.


NYT – 6. maj 2019,

Kære medlem af Foreningen OW Bunker-Investor

Det er nu tid til, at du skal tilmelde dig endeligt til selve gruppesøgsmålet, hvis dit krav skal med i dette. Det har taget noget tid at komme hertil, men nu er alle de formelle forhold på plads i forhold til fastlæggelse af rammerne for gruppesøgsmålet, fri proces mv.

Åbningsunderretningen, som er en information til investorerne om processen og retsvirkninger ved deltagelse i gruppesøgsmålet, er nu godkendt af Landsretten og endelig tilmelding til gruppesøgsmålet skal ske senest 28. juni 2019.

Klik her for at udfylde den nye tilmeldingsblanket >>

Civilstyrelsen har meddelt Foreningen OW Bunker-Investor fri proces til at føre sagen ved Østre Landsret. Landsretten har efterfølgende meddelt, at der ikke kræves sikkerhedsstillelse fra deltagerne i gruppesøgsmål. Dette betyder, at du ikke skal stille sikkerhed for sagens omkostninger og kan deltage i gruppesøgsmålet uden økonomisk risiko.

Det betyder, at hvis du ejer OW Bunker-aktier købt fra børsnoteringen og frem til og med den 3. juni 2014, så kan du deltage i gruppesøgsmålet og vil blive omfattet af den fri proces. Det eneste, der kræves af dig, er, at du tilmelder dig på den nye tilmeldingsblanket.

Foreningen opfordrer alle, der har aktier købt i det pågældende tidsrum, til at tilmelde sig hurtigst muligt – dog senest 28. juni 2019 kl. 23:59:59.

Gruppesøgsmålet indgår i et større sagskompleks ved Østre Landsret, og der forventes tidligst endelig dom i efteråret 2020. Så når du har registreret dig på foreningens hjemmeside og er en del af sagen, vil der gå noget tid, før sagen er endelig afklaret. Vi efterstræber at informere løbende om sagens udvikling på vores hjemmeside.

Ejer du OW Bunker-aktier købt efter den 4. juni 2014 og frem til konkursen den 7. november 2014, er du desværre ikke omfattet af rammerne for sagen, som fastlagt af landsretten, og du skal derfor ikke udfylde den nye tilmeldingsformular. Foreningen og dens advokater undersøger fortsat, hvad man anbefaler, at denne gruppe investorer skal gøre, og der vil blive sendt orientering ud herom på et senere tidspunkt.

Læs eventuelt mere i den netop udsendte pressemeddelelse “Nu skal OW Bunker-investorer tilmelde sig gruppesøgsmål” >> 

Hvis du har spørgsmål til gruppesøgsmålet, kan du kontakte Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager på telefon 88776315 eller skrive en e-mail til info@owbunkerinvestor.dk

Med venlig hilsen
Morten Schwartz Nielsen
Formand for Foreningen OW Bunker-Investor


NYT – 16. april 2019

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor

Mandag den 25. marts 2019 kl. 18.00 på Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26, 2200 København N

Formanden, Morten Schwartz Nielsen, bød velkommen og henviste til den med indkaldelsen fremsendte dagsorden.

1. Valg af dirigent

Som indstillet af bestyrelsen valgtes advokat Carsten Brink, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af foreningens formand, Morten Schwartz Nielsen. Der henvises til beretningen (vedhæftet som bilag). MSN understregede, at der kræves tilmelding såfremt man skal være med i det kommende gruppesøgsmål under fri proces. Det vil være muligt at forblive medlem af foreningen, uden at deltage i gruppesøgsmålet.

Der blev stillet spørgsmål vedr. skæringsdatoen d. 3/6 2014, som Østre Landsret har fastlagt i forhold til gruppesøgsmålet under fri proces. Spørgsmålet lød, hvad investorerne der har købt efter skæringsdatoen skal stille op? MSN oplyste, at dette pt. undersøges som en del af foreningens arbejde, og at foreningens medlemmer vil blive orienteret, så snart der foreligger en juridisk vurdering her af. MSN fortalte om de øvrige parter som er blevet sagsøgt i andre søgsmål. Dette undersøges sideløbende.

Herefter orienterede advokat Carsten Brink om den igangværende sag samt de sideløbende øvrige sager der sambehandles i Østre Landsret. Der blev stillet spørgsmål til, hvornår advokaten forventede at der kan foreligge en dom i sagen. Den umiddelbare vurdering var op til 3 år, dvs. i 2022, i bedste fald 2021. De fremlagte slides er vedhæftet sammen med beretningen, som bilag 1+2.

Der blev stillet spørgsmål om kravene til fremtidig dokumentation for de nye anmeldelser til gruppesøgsmål for investorerne der opfylder kravene til fri proces. Der vil være krav om ny registrering af de oprindelige handler, og nærmere information om dette følger, så snart der åbnes for de nye tilmeldinger efter åbningsunderretningen fra Landsretten foreligger.

Beretningen blev godkendt.

Herefter blev regnskabet for 2018 fremlagt af MSN. Regnskabet udviste er positivt resultat på DKK 958.448 for 2018. Foreningens egenkapital udgjorde DKK 1.422.749 pr. 31/12 2018. Det blev foreslået, at der fremover aflægges et årsregnskab med en specificering af såvel omkostninger som indtægter. MSN tilkendegav, at dette ville blive taget til efterretning.

Det blev henstillet til bestyrelsen, at årsrapporten i det kommende år fremlægges mindst en måned før generalforsamlingen, så der også vil være mulighed for at fremsætte forslag. MSN bekræftede at man vil bestræbe sig på dette.

3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år

Morten Scwartz Nielsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent

Der var ikke forslag om kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

To medlemmer ønskede at udtræde. Bjarne Pedersen blev genvalgt og der er to ledige pladser i bestyrelsen, som kan genbesættes ved en ekstraordinær generalforsamling, eller på generalforsamlingen i 2020.

Op til tre medlemmer af bestyrelsen udpeges af Dansk Aktionærforening, som har udpeget Niels Mengel, Mikael Bak og Viggo Nedergaard.

7. Valg af revisor

Poul Ø. Andersen blev genvalgt.

8. Eventuelt

Det blev konkluderet at alle vil modtage mail, når der igen skal tilmeldes til det nye gruppesøgsmål under fri proces. MSN oplyste, at også nye medlemmer kan optages under det nye søgsmål, men at dette vil kræve at de indmelder sig og betaler kontingent.


NYT – 11. marts 2019

Generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor.

Tidspunkt: Mandag den 25. marts 2019 kl. 18.00
Sted: Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26, 2200 København N
Tilmelding: Senest 20. marts via dette link eller til Dansk Aktionærforening.

Ifølge vedtægterne er der følgende dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
  Årsrapporten kan downloades her >>
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves kontingent for 2019
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Aktionærforening udpeges hvert år i februar.Morten Schwartz Nielsen, Keld Askær Sørensen og Jan Øland er ikke på valg i år.
  Bjarne Pedersen blev nyvalgt i 2017 og er villig til at modtage genvalg.
  Henrik Andersen og Peter Riggelsen ønsker at udtræde af bestyrelsen, og der skal derfor indvælges to nye medlemmer. Eventuelle interesserede er velkomne til at  henvende sig til sekretariatet desangående.
  Dansk Aktionærforening har genudpeget sine tre bestyrelsesmedlemmer, der er
  •      Viggo Nedergaard Jensen
  •      Niels Mengel
  •      Mikael Bak
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


 

NYT – 8. januar 2019

Vi arbejder på højtryk for at få styr på procedurerne ift. den fri proces, og en ny tilmeldingsblanket klar. I mellemtiden er det ikke muligt at tilmelde sig gruppesøgsmålet.

OBS. Ønsker du, at modtage en mail, så snart der er nyt i sagen, så kan du tilmelde dig maillisten herunder ved at udfylde din mailadresse og klikke på Subscribe-knappen.
NYT – 4. januar 2019

Fri proces i OW Bunker-sagen

Der er bevilget fri proces til private investorer, der investerede i OW Bunker i perioden frem til den 3. juni 2014. En ny tilmeldingsblanket vil blive lagt ud her på siden i den kommende uge. Mere info følger.

NYT – 23. marts 2018

Referat af generalforsamling 2018

DOWNLOAD REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN OW BUNKER-INVESTOR HER

DOWNLOAD DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 2018 HER


NYT – 23. marts 2018

Kendelse om rammerne for gruppesøgsmålet

Foreningen har modtaget en kendelse fra Østre Landsret omkring rammerne for gruppesøgsmålet. Du kan læse mere og se udskriften af Østre Landsrets Dombog her


NYT – 5. marts 2018

Generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor.

Tidspunkt: Mandag den 19. marts 2018 kl. 18.00
Sted: Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26, 2200 København N
Tilmelding: Senest fredag den 16. marts på dette link: https://goo.gl/forms/d535yT8wvZgcmeP32 eller til Dansk Aktionærforening.

Ifølge vedtægterne er der følgende dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
  Årsrapport med skriftlig beretning og regnskab kan downloades her >>
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves kontingent for 2018
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Aktionærforening udpeges hvert år i februar.
  Bjarne Pedersen blev nyvalgt i 2017. Resten af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg. Alle er villige til at modtage genvalg.
  Dansk Aktionærforening har genudpeget sine tre bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


NYT – 8. juni 2017

Kære OW Bunker-investor

Bestyrelsen i Foreningen OW Bunker-Investor er glad for at kunne meddele, at Civilstyrelsen har bevilget fri proces i forbindelse med forberedelsen af søgsmålet mod kapitalfonden Altor og OW Bunkers tidligere ledelse.

I den anledning har foreningen netop udsendt nedenstående pressemeddelelse:

OW Bunker-investorer får fri proces til forberedelse af gruppesøgsmål

Foreningen OW Bunker-Investor, der repræsenterer hele 2.400 tabsramte OW Bunker-investorer, kan nu skimte lys i horisonten. Civilstyrelsen har godkendt foreningens ansøgning om fri proces til forberedelse af gruppesøgsmålet mod kapitalfonden Altor og OW Bunkers tidligere ledelse.

Foreningen OW Bunker-Investor indgav i december 2016 en stævning mod kapitalfonden Altor og OW Bunkers tidligere ledelse på vegne af 2.400 aktionærer og med et erstatningskrav på 321 millioner kroner. Sagen anlægges ved Østre Landsret som et såkaldt gruppesøgsmål, hvilket vil sige, at der køres én sag for samtlige private aktionærer.

Samtidig med stævningen ansøgte foreningen Civilstyrelsen om fri proces. Civilstyrelsen har nu meddelt, at foreningen får godkendt fri proces til i første omgang forberedelse af sagen. Det vil sige, at foreningen får dækket omkostninger som f.eks. advokatbistand i perioden frem til, at gruppesøgsmålet bliver godkendt ved Landsretten. Derefter kan foreningen så ansøge om fri proces til resten af retssagen.

”Vi er meget glade for, at myndighederne nu har bevilget fri proces til denne groteske sag, der kostede os alle milliarder af kroner, og som har kastet sorte skygger over dansk erhvervsliv,” udtaler Niels Mengel, bestyrelsesmedlem i foreningen OW Bunker-Investor og formand for Dansk Aktionærforening, og fortsætter:

”Vi ser Civilstyrelsens beslutning som en anerkendelse af vores arbejde indtil nu, og der er ingen tvivl om, at det får stor betydning for foreningen – både fordi vi får lettere ved at gennemføre sagen rent økonomisk, men også fordi vi formentlig får endnu flere tabsramte investorer med i sagen, som dermed kan få mulighed for at deltage i en eventuel erstatning.”

Foreningens formand ser optimistisk på fremtiden for de tabsramte investorer:

”Vi ser det også som en tilkendegivelse af, at myndighederne anser sagen for principiel. Formentlig fordi de – lige som vi – mener, den er vigtig at få gennemført bl.a. af hensyn til aktiekulturen herhjemme,” slutter han.

Denne udvikling er selvsagt meget positiv for vores sag.

OBS. Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at der stadig er åbent for tilmelding til gruppesøgsmålet. Har du endnu ikke tilmeldt dig, kan det altså nås endnu på owbunkerinvestor.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen OW Bunker-InvestorNYT – 30. marts 2017

Referat af generalforsamling

DOWNLOAD REFERAT AF GENERALFORSAMLING 27. MARTS 2017 HER >>


 

NYT – 10. marts 2017:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor.

Tidspunkt: Mandag den 27. marts 2017 kl. 18.00
Sted: Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26, 2200 København N
Tilmelding: Senest 26. marts via dette link eller til Dansk Aktionærforening.

Ifølge vedtægterne er der følgende dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
  Årsrapporten kan downloades på www.owbunkerinvestor.dk
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves kontingent for 2017
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Niels Arne Gadegaard er udtrådt af bestyrelsen.
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


NYT – 24. februar 2017:

Årsrapport 2016

Download årsrapporten her >>


Der er nu åbnet for gruppesøgsmålet

Tilmeld dig ved at klikke her – også selvom du tidligere er registreret

BEMÆRK:

 1. Der er to forskellige beløb, der skal indbetales – tilmeldingsgebyr og kontingent
 2. Hvis du tidligere har betalt tilmeldingsgebyr til Foreningen OW Bunker-Investor, vil dette blive fratrukket i formularen.

Stævningen er afleveret

Stævningen mod sælgende aktionærer og ledelsen af OWBunker blev afleveret til Københavns Byret fredag den 16. december. Dermed har startskuddet for den juridiske del af sagen lydt. Vi afventer herefter rettens tilbagemelding om det videre forløb i sagen.

Det er stadig muligt at tilmelde sig søgsmålet. Vi er nu oppe over 2.400 tilmeldte, og vi ser fortsat en jævn tilgang. Så en opfordring om at melde sig til er stadig relevant, såfremt man har tabt penge på denne triste sag.


Private aktionærer stævner OW Bunkers ledelse og kapitalfonden Altor

På en generalforsamling torsdag den 8. september har Foreningen OW Bunker-Investor besluttet at indgive stævning mod sælgeren af OW Bunker, kapitalfonden Altor, samt mod direktionen, ledende medarbejdere og bestyrelsen i OW Bunker.
Læs pressemeddelelsen her


Referat af ekstraordinær generalforsamling

DOWNLOAD REFERAT AF DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 8. SEPTEMBER 2016 HER >>


Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere her


Referat af generalforsamling

DOWNLOAD REFERAT AF GENERALFORSAMLING 17. MARTS 2016 HER >>


 

NYT – 3. marts 2016:

Generalforsamling
og foredrag om OW Bunker

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor.

Tidspunkt: Torsdag den 17. marts kl. 18
Sted: Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26, 2200 København N
Tilmelding: Senest 16. marts på dette link: www.goo.gl/ExNQa4

Inden generalforsamlingen starter vi med to oplæg om OW Bunker:

 • Redaktør og forfatter Jakob Skouboe har gravet dybt i historien om OW Bunker. Han har interviewet mange nøglepersoner og udgivet den første bog om skandalen: “OW Bunker – Insidernes fortælling om det dramatiske kollaps”.
 • Professor Søren Friis Hansen fortæller om specialkurator Søren Halling-Overgaards redegørelse om ansvaret for OW Bunkers konkurs.

Derefter generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
  Download årsrapport her.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


30. december 2015:

Forsidehistorien på Dagbladet Børsen den 30. december:

Investorer i chok: Faktura-karrusel afsløret i OW Bunker
Morten Schwartz Nielsen, formand for Foreningen OW Bunker-Investor, er chokeret. Årsagen er en stærkt kritisk kuratorredegørelse, der bl.a. afslører karrusel-lignende handler mellem et OW Bunker-datterselskab og storkunden Tankoil. Handlerne medvirkede til at skabe den kæmpekredit, der kvalte børsnoterede OW Bunker.
Læs den pågældende avis som e-avis på børsen.dk (låst for Børsen-abonnenter)

I artiklen “Aktionærer lugter blod efter OW-redegørelse” udtaler Morten Schwartz Nielsen om redegørelsen:

“Den stiller os helt klart bedre. Og det er jo bare en bonus, at den samtidig har det synspunkt, at der er ansvarsdragende handlinger i bestyrelsen og prospektansvaret.”

Rundt regnet er der godt 200 mio. kr. at hente i prospektansvarsforsikring og bestyrelsesansvarsforsikringer, men med et samlet tab på 310 mio. kr. fordelt på foreningens medlemmer, er der stadig et mellemværende på små 110 mio. kr. De penge kan ifølge Morten Schwartz Nielsen findes hos den svenske kapitalfond Altor Equity Partners, OW Bunkers tidligere ejer, skriver Børsen.

“Kan man finde den rigtige Altor at gå efter, så er der jo en pengetank et sted med tilstrækkelige penge. Det er den del, man skal finde, men det er et kæmpe arbejde,” siger Morten Schwartz Nielsen.

NYT – 25. november

Kære medlem af Foreningen OW Bunker-Investor

Nu er der allerede gået over et år siden OW Bunkers kollaps.

Der har ikke manglet overskrifter i pressen. Til gengæld har der manglet nogle håndfaste resultater. Foreningen OW Bunker-Investor har dog ikke ligge på den lade side i vores bestræbelser på at afdække, hvordan vi bør forsøge at sikre en erstatning fra personkredsen bag OW Bunker og selskabet selv.

Presseomtalen har på det seneste især fokuseret på konkursboets bestræbelser på at hive penge hjem til boet. Her er især OW Bunkers mange samarbejdspartnere i søgelyset, ikke mindst købere af bunkerolie, og der har været fokus på voldgiftssager i Storbritannien.

Boet har også forsøgt at undersøge forholdene i Singapore, hvilket tager længere tid end forventet. Det er stadigt uklart, hvad der skete dernede, hvilket også har vores interesse.

Fælles for disse bestræbelser er, at de kan give nogle penge til selskabets kreditorer – men næppe til os investorer. Det skyldes blandt andet diverse pantsætning og gældsforholdene i boet. Men i Foreningen OW Bunker-Investor følger vi selvfølgelig vågent med i, om disse aspekter af sagen kan afdække nye vinkler, der kan gavne vores medlemmer.

Ting tager desværre tid. Vi arbejder i kulisserne, og det er et stort arbejde at få kortlagt de mulige ansvarspådragende handlinger, der kan være begået. Det har taget tid at få undersøgt de forskellige muligheder for at holde personkredsen ansvarlig. Dette førte til et juridisk responsum, som fastslog, at dette er muligt. På den baggrund har vi varslet erstatningskrav over for personkredsen.

I den forbindelse afventer vi blandt andet også nyt fra special-kurator Søren Halling-Overgaard, som konkursboet har antaget til at undersøge, hvem der eventuelt kan holdes til ansvar for konkursen.

Derudover er vi i gang med de nødvendige øvelser for at kunne tage næste skridt frem mod erstatninger til investorerne. Vi skal skabe klarhed over økonomien i at føre vores sag eller sager, og vi ønsker også mere viden om, hvilke skridt de danske pensionskasser vil tage.

Vi arbejder i bestyrelsen på højtryk på at skabe klarhed, så vi kan komme videre i processen og få fastslået et ansvar. Vi vil sørge for at informere jer medlemmer med jævne mellemrum. Men vi beder også om forståelse for, at vi står foran et danmarkshistorisk juridisk slagsmål, som kan komme til at tage sin tid, men som vi om nødvendigt står klar til at kæmpe i en årrække fremover.

Med venlig hilsen

Morten Schwartz Nielsen
Formand for Foreningen OW Bunker-Investor


NYT – 10. juni: Tak til alle jer 3.500 aktionærer, som har meldt jer ind i Foreningen OW Bunker-Investor og bakker op om vores arbejde for en eller flere erstatningssager efter selskabets skandaløse konkurs.

Hvis du endnu ikke har meldt dig ind, så kan du stadig nå det her: www.owbunkerinvestor.dk

Som du kan se og høre i en række medier i dag, har vi modtaget en grundig advokatundersøgelse fra Advokaterne Németh & Sigetty. På den baggrund varsler vi nu erstatningskrav mod en række personer og selskaber. Det kan du få meget meget mere at vide om i nedenstående pressemeddelelse, i DR’s TV-Aviser i aften og på DR.dk: 3500 aktionærer i kamp mod OW Bunker-top

Foreningens medlemmer har tilsammen tabt over 260 millioner kroner. Men det er afgørende for os, at vi ikke smider gode penge efter dårlige og spilder penge på at sagsøge nogen, der i sidste ende måske slet ikke har penge til at betale. Derfor er vi også i gang med at udrede modparternes forsikringsforhold og selskabskonstruktionen bag kapitalfonden Altor, som solgte selskabet på børsen. Det kan meget vel ende med, at vi fokuserer på nogle få angrebspunkter, hvor vi mener, at der er størst sandsynlighed for at vinde – og hvor der er penge at komme efter.

Vi er vist alle klar over, at dette kan blive en lang og sej kamp med mange små og store juridiske skridt på vejen. Vi vil bestræbe os på at informere løbende om sagens udvikling, når der er væsentligt nyt – men håber også på forståelse for, at det kan være en langsommelig proces, hvor der ikke vil være nyt at berette hver uge eller måned.


NYT – 3. februar: Vi er nu over 3.000 medlemmer, og vi er godt i gang med at udrede vores juridiske muligheder.

Foreningen OW Bunker-Investor har antaget advokat Frantz Sigersted-Rasmussen fra Advokaterne Németh & Sigetty. Han skal kortlægge de forskellige muligheder for at rejse erstatningskrav samt samarbejde med konkursboets kuratorer og de professionelle investorer, der er i gang med deres egne undersøgelser. Vi lægger både vægt på, at der skal være rimelig chance for at vinde sagen – og at modparten skal have penge til at betale en erstatning, hvis vi vinder.

Har du indbetalt tilmeldingsgebyr? Vi matcher alle bank-indbetalinger fra foreningens medlemmer manuelt med vores medlemsliste. Det er en tidskrævende proces, og vi håber på både forståelse og tålmodighed. Når arbejdet med at matche indbetalingerne er færdigt, modtager du en kvittering for det indbetalte beløb.


Vi er nu klar til at tage imod dig som medlem i Foreningen OW Bunker-Investor.

Det er en helt ny forening, som i de kommende måneder og år skal arbejde for erstatning til os aktionærer efter den horrible konkurs i OW Bunker. Foreningen er stiftet på initiativ af Dansk Aktionærforening, som vil være sekretariat for vores nye forening.

Det er nu, du skal bakke op og melde dig ind, hvis du ønsker et retsopgør og mulighed for erstatning for denne danmarkshistoriske skandale.

Meld dig ind i foreningen nu på www.owbunkerinvestor.dk/medlem.

Tilmeldingsgebyret beregnes ud fra købsprisen på de aktier, som du ejede på konkursdagen:

 1. Hvis du har givet under 50.000 kroner for de aktier, som du ejede på konkursdagen, så er tilmeldingsgebyret 300 kroner.
 2. Hvis du har givet 50-100.000 kroner for de aktier, som du ejede på konkursdagen, så er tilmeldingsgebyret 500 kroner.
 3. Hvis du har givet over 100.000 kroner for de aktier, som du ejede på konkursdagen, så er tilmeldingsgebyret 0,5% af købesummen.

Tilmeldingsgebyret skal betale foreningens omkostninger til at undersøge skandalen, sekretariatsbistand og retlige skridt frem mod et eller flere gruppesøgsmål. Det er vigtigt, at alle afgørende sten bliver vendt, men vi skal også være omkostningsbevidste, fokusere på de væsentligste elementer og samarbejde med konkursboets kuratorer og de professionelle investorer, der er i gang med deres egne undersøgelser. Afhængig af opbakningen, og hvad vores undersøgelser afdækker, kan det senere blive nødvendigt at opkræve kontingent for at følge sagen til dørs.

Foreningen OW Bunker-Investors første opgave er at kortlægge de forskellige muligheder for at rejste erstatningskrav – vi forventer at indgå aftale med en advokat inden for få dage. Vi lægger både vægt på, at der skal være rimelig chance for at vinde sagen – og at modparten skal have penge til at betale en erstatning, hvis vi vinder. Mulighederne kan groft deles op i to hovedspor:

Prospektansvar: Vi mener, at vi købte aktier i OW Bunker i tiltro til et stærkt misvisende prospekt, som dækkede over en langt mere risikabel virksomhed, end vi fik oplyst. Det gælder også aktionærer, som købte aktier efter børsnoteringen. Vi vil undersøge mulighederne for at kræve erstatning fra kapitalfonden Altor, bankerne bag prospektet og deres rådgivere.

Ledelsesansvar og oplysningsforpligtelse: Vi mener, at OW Bunker efter børsnoteringen blev drevet langt mere hasarderet end – og i stik modstrid med – selskabets formål og den information om selskabet, som var kommunikeret til aktiemarkedet. Vi mener også, at OW Bunker på et tidligere tidspunkt skulle have informeret aktiemarkedet om, at selskabet var i store vanskeligheder. Vi vil undersøge mulighederne for at kræve erstatning fra bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere og deres ansvarsforsikringer.

Når det er sagt, er det også vigtigt at understrege, at vi kan stå foran en lang, sej kamp for retfærdighed og erstatning – og at der ikke kan gives nogen garantier for succes.

I bestyrelsen er vi ikke i tvivl om, at OW Bunkers konkurs er fuldstændig skandaløs og uacceptabel. Vi mener, at der i vores retssamfund må og skal være grundlag for erstatning, og vi er parate til en lang kamp for at få placeret et ansvar og sikre erstatning til os aktionærer.

Vi håber meget, at du vil bakke op og melde dig ind nu.

Med venlig hilsen

Morten Schwartz Nielsen
Formand for Foreningen OW Bunker-Investor

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening
Medlem af bestyrelsen, Foreningen OW Bunker-Investor