Kendelse om rammer for gruppesøgsmål

I Foreningen modtog vi en kendelse fra Østre Landsret omkring rammerne for gruppesøgsmålet.

Kendelsen er omfattende og opsummerer næsten 1 år proces, hvor der har været udvekslet mange processkrifter omkring emnet. Et gruppesøgsmål kræver, at der foreligger ensartede krav for så vidt angår det faktiske, som retlige grundlag. Den udtagne stævning er primært baseret på prospektansvar, som har været omdrejningspunktet i sagen. Det er foreningens opfattelse, at oplysningerne afgivet omkring OW Bunker, som virksomhed, ikke var retvisende og mangelfulde. Dette krav rejses mod alle de parter, som har haft en rolle i forbindelse med børsnoteringen. Derudover har vores advokater gjort gældende, at der skulle rejses et krav mod bestyrelsen og ledelsen for deres ledelse af selskabet. Dette har ikke sammenhæng med prospektansvaret, men mere i forhold til de efterfølgende omstændigheder. Til sidst har vi fokuseret på, at der må påhvile Altor et særligt ansvar, som værende ”sælger” af selskabet.

Kendelsen fra Østre Landsret fastsætter rammerne for gruppesøgsmålet, såvel indholdsmæssigt, men også tidsmæssigt i forhold til, hvornår et køb af aktierne skal finde sted. Det er foreningens opfattelse, at perioden helt frem til konkurstidspunktet skal være omfattet af gruppesøgsmålet, da prospektet må anses for at være gældende, hvilket understøttes af, at der ikke gives modsatrettede oplysninger til markedet i form af børsmeddelelser mv.
Landsretten har fundet, at det alene er personer (fysiske eller juridiske), som har købt i perioden fra børsintroduktion til den 3. juni 2014, som kan være del af gruppesøgsmål. Derudover har landsretten begrænset det materielle indhold til alene at angå prospektansvaret. De sagsøgte er ikke begrænset i sagen.

Foreningens hovedargument har altid været, at børsintroduktionen af OW Bunker ikke var korrekt, og at børsprospektet var mangelfuldt. Dette har Østre Landsret givet tilladelse til kan prøves, som et gruppesøgsmål.

Kendelsens rækkevidden kan altid diskuteres. Vi har forsøgt at få samtlige krav med i gruppesøgsmålet, så vi kan få alle omstændigheder til påkendelse ved domstolene. Østre Landsret har måtte sætte en streg et sted. Det har de så valgt at gøre i forhold til prospektansvaret, og afvist, at de øvrige krav kan gøres gældende, som et gruppesøgsmål.

Vi er tilfreds med, at der nu er truffet afgørelse om rammerne for gruppesøgsmålet, men udfaldet mener vi ikke er korrekt. Den tidsmæssige begrænsning bør sættes ud fra en objektiveret standard, f.eks. oplysninger givet til markedet i børsmeddelelser eller ud fra kursudviklingen i selskabet.

Set fra Foreningens side er reglerne om gruppesøgsmål et værktøj til at kunne få prøvet krav på vegne af en større mængde personer. Vi har mødt stor modstand fra alle parter mod at kravene skulle prøves ved et gruppesøgsmål. Det kan være hindrende for, at en privatperson kan få prøvet sit krav, når der er tale om mindre krav, hvor processen vil være økonomisk ruinerende. Hvis man ikke kan bruge reglerne om gruppesøgsmål, vil konsekvensen være, at de fleste krav ikke bliver prøvet og i realiteten, at der ikke kommer en påkendelse af de omstændigheder, som førte til OW Bunkers konkurs. Dette kan potentielt krænke vores medlemmers retssikkerhed.

De sagsøgte Altor selskaber valgte at søge om tilladelse fra Procesbevillingsnævnet til at få rammerne pådømt af Højesteret.

På baggrund af det beskrevne har foreningen ansøgt om tilladelse fra Procesbevillingsnævnet til at indbringe kendelsen for Højesteret, så det kan fastlægges, hvor lang tid et prospekt er gældende og, at man, som investor, kan have tillid hertil.

Vi har stor forventning til resultat af behandlingen hos Procesbevillingsnævnet.

Vi vil holde foreningens medlemmer orienteret om udviklingerne. Udskrift af Østre Landsrets dombog kan ses her

Med venlig hilsen
Morten Schwartz Nielsen
Formand

Udgivet i Nyhedsbrev Etiket: , , , ,